กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บูรณาการสังคมและสิ่งแวดล้อม
You are here:

บริษัท เวสท์ แมเนจเมนท์ สยาม ดำเนินธุรกิจในฐานะสมาชิก ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย มากว่าทศวรรษ โดยยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ โปร่งใส และเป็นองค์กรที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสาธารณชน

ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัทฯให้ความสำคัญ เป็นอันดับต้นๆ เราตระหนักถึงความสำคัญการมีส่วนร่วมของชุมชน นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ โดยการดำเนินงานเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชุมชนเพื่อนบ้านของเรา ด้วยหลากหลายกิจกรรม ดังนี้

  • สัญญาประชาคมระหว่างชุมชนและบริษัทฯ ได้ถููกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและเพื่อแสดงถึงความตั้งใจอันดีของบริษัท
  • การกำจัดขยะแบบเทกองซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจะไม่มีความจำเป็นอีก ต่อไปเมื่อบริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร
  • การจ้างงานในโครงการฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกรวมถึงการให้โอกาสแก่เยาวชนในท้องถิ่นเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทฯ
  • กากของเสียต่างๆ จะถูกกำจัดภายในนิคมอุตสาหกรรมภายใต้กฎและการตรวจสอบที่เข้มงวด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลดีมากกว่าการการกำจัดภายนอก ซึ่งจะเป็นทำลายสิ่งแวดล้อมในระยะยาว นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีการจัดคณะทำงานเพื่อดูแลและตรวจสอบเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมที่สดใสได้กลับคืนสู่สังคมไทยอย่างแท้จริง
  • ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนในท้องที่ เช่น สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือ เรียนเชิญมา
  • ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นต้น

บทความ

ติดตามเราบนโซเชียล!

Facebook

Twitter

Youtube

LINE

Instagram